Privacybeleid

Inleiding

IGTV is erg begaan met uw privacy. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen hebben wij deze website ontwikkeld met de professionele hulp en voortdurende ondersteuning van onze vertrouwde en volgens ISO 27001:2013 gecertificeerde leverancier UniWeb. Hun hoge eisen en degelijke controles op het gebied van gegevensbescherming stellen ons in staat uw kritieke en gevoelige persoonsgegevens zoals die in onze systemen voorkomen, te beschermen. Wat dat betreft voorkomen wij dat uw persoonsgegevens worden aangetast, gewijzigd, verloren, vernietigd, gepubliceerd of openbaar gemaakt zonder de daartoe vereiste toestemming. IGTV is goed voorbereid op de uitdagingen van de Algemene verordening gegevensbescherming.! Laten we dit wat meer in detail beschrijven...

Wie heeft toegang?

Verwerkingsverantwoordelijke

IGTV
Kleinewinkellaan 14
1853 Strombeek-Bever

Gegevensverwerker

Met het oog op de ontwikkeling, het hosten en het onderhoud van deze website doet IGTV een beroep op de voortdurende ondersteuning van UniWeb (hierna ook: de gegevensverwerker, als bepaald volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving). UniWeb verwerkt de persoonsgegevens die worden ingediend, opgeslagen, verzonden of ontvangen door IGTV (hierna ook: de verwerkingsverantwoordelijke) en uzelf, de gebruiker, (hierna: betrokkene; verwerken van persoonsgegevens; verwerkingsverantwoordelijke als bepaald volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving). UniWeb verwerkt de persoonsgegevens met als enige oogmerk de diensten en technische ondersteuning te verstrekken die contractueel zijn vastgelegd door UniWeb en IGTV.

Derden

De verwerkingsverantwoordelijke noch de gegevensverwerker zijn op enigerlei wijze betrokken bij de verkoop van de persoonsgegevens van hun gebruikers aan derden. Alle leveranciers worden grondig doorgelicht voordat IGTV een beroep doet op hun diensten. De naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (met inbegrip van naleving van de AVG) is een onderdeel van deze doorlichting. De samenwerking met leveranciers en de voorwaarden van deze samenwerking worden regelmatig beoordeeld, en alle toepasselijke wettelijke vereisten en regelingen dienaangaande worden steeds nageleefd. De samenwerking kan worden stopgezet wanneer een leverancier niet langer aan deze vereisten voldoet.

Voor zover dat wettelijk geoorloofd is, kunnen de verwerkingsverantwoordelijke en de gegevensverwerker uw persoonsgegevens ook aan de volgende derden openbaar maken:

 • overheidsinstanties/regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties;
 • (interne/externe) revisoren;
 • als antwoord op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke, regelgevende of judiciële procedures; tot vaststelling en uitoefening van de wettelijke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de gegevensverwerker; tot verdediging tegen juridische claims of zoals anders wordt voorgeschreven door de wet of een dwingend beval.
 • wanneer de verwerkingsverantwoordelijke of de gegevensverwerker van mening is dat er illegale praktijken moeten worden onderzocht, voorkomen of anderszins aangepakt; tot bescherming en verdediging van de rechten, de eigendom of de veiligheid van UniWeb, zijn gebruikers of anderen;
 • in verband met zakelijke transacties, zoals afstoting, fusie, samenvoeging, of verkoop van activa, of in het onverhoopte geval van een faillissement;
 • met dochterondernemingen van de verwerkingsverantwoordelijke of de gegevensverwerker;
 • de verwerkingsverantwoordelijke of de gegevensverwerker kunnen tevens samengevoegde of anonieme gegevens delen met derden, zoals partners, reclamemakers en investeerders.

Wat doen wij en waarom?

Bij het ontwikkelen van deze website heeft de gegevensverwerker een gegevensinventaris opgesteld. Wij zullen alleen de gegevens verwerven en verwerken die strikt noodzakelijk zijn om de hieronder beschreven doeleinden te kunnen bereiken.

 • Opvragen van een offerte, solliciteren voor een baan, contact opnemen met IGTV Wanneer u een offerte opvraagt, solliciteert voor een baan of contact opneemt met IGTV, verzamelt IGTV uw gegevens. De gegevens die bij een van deze handelingen wordt ingevuld, worden door IGTV niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet gedeeld met derden.
 • In logbestanden
  Er worden ook gegevens in logbestanden opgeslagen. IGTV kan deze gegevens gebruiken voor interne doeleinden zoals verkeersanalyse, wat ons in staat stelt onze diensten aan te bieden op maat van de klant.
 • Cookies
  IGTV maakt gebruikt van 'cookies'. Dit zijn kleine hoeveelheden informatie die worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker om het gebruik van de website te faciliteren. Het gebruik van cookies wordt over het algemeen door gebruikers aanvaard; ze kunnen op bijna alle websites worden gevonden. Wanneer u ervoor kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen in uw browser, kunnen wij het correcte gebruik van de IGTV-website niet garanderen.

Indien u de gedetailleerde gegevensinventaris wilt inkijken of meer informatie wilt ontvangen over het doel van de gegevensverwerking, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Waar slaan wij uw persoonsgegevens op?

De gegevensverwerker is verantwoordelijk voor het hosten van deze website en heeft volledige controle over de hardware die wordt gebruikt om de persoonsgegevens op te slaan. De productie- en testservers bevinden zich in België in een beveiligd datacentrum van Interxion, een volgens ISO 27001:2013 en ISO 22301:2012 gecertificeerde leverancier van de gegevensverwerker. De ontwikkelingsservers van de gegevensverwerker bevinden zich in België in het beveiligde kantoor van UniWeb bvba. De back-ups van alle servers worden opgeslagen in beide locaties.

Hoe lang slaan wij uw persoonsgegevens op?

Standaard bewaarperiode

Zoals vereist door de toepasselijke beschermingswetgeving streeft de gegevensverwerker ernaar uw persoonsgegevens te verwijderen zodra deze niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, maar niet later dan binnen twee weken (hierna ook: standaard bewaarperiode). De gegevens worden binnen 180 dagen volledig van de back-ups verwijderd.

Bewaring van gegevens in het geval van een verzoek om verwijdering

Zie: Uw gegevens verwijderen

Hoe zorgen wij voor de veiligheid?

Een security-by-design-benadering

De volgende veiligheidsmaatregelen zijn geïmplementeerd om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verlies of vernietiging (niet-limitatieve lijst).

 • Alle gegevens worden versleuteld, of deze nu worden gebruikt tussen de dienst en uw browser of niet.
 • Van alle gegevens wordt een back-up gemaakt

Incidenten i.v.m. de gegevensveiligheid

In geval van incidenten i.v.m. de gegevensveiligheid zullen de verwerkingsverantwoordelijke en de gegevensverwerker deze spoedig en adequaat wegwerken in overeenstemming met de standaardwerkwijzen. Net zoals de veiligheidsmaatregelen worden deze procedures regelmatig beoordeeld en bijgewerkt om tegemoet te komen aan de voortdurend veranderende uitdagingen inzake gegevensveiligheid.

Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke en de gegevensverwerker worden geregeld opgeleid betreffende de goede praktijken en bedrijfsprocedures inzake veiligheid. Dezelfde inzet wordt verwacht van alle leveranciers en hun diensten worden regelmatig beoordeeld. (zie: Derden).

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Tenzij uw verzoek redelijkerwijs kan worden geacht buitensporig of ongegrond te zijn, kunt u de volgende rechten afdwingen in verband met uw persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt:

 • opvragen van informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • opvragen van een kopie in standaardformaat van al uw gegevens die in het bezit van de verwerkingsverantwoordelijke en de gegevensverwerker zijn.
 • verzoeken van de verwerkingsverantwoordelijke om uw persoonsgegevens te wijzigen of te corrigeren wanneer deze niet correct zijn.
 • verzoeken om de beperking van bepaalde verwerkingshandelingen in bepaalde omstandigheden, zoals voorgeschreven door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
 • bezwaar aantekenen tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals voorgeschreven door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
 • intrekken van uw instemming.
 • uw persoonsgegevens laten wissen in bepaalde omstandigheden, zoals voorgeschreven door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Voor een volledig overzicht van uw rechten als betrokkene kunt u de Algemene Verordening Gegevensbescherming doornemen.

U kunt u rechten gemakkelijk afdwingen door ons online formulier http://www.igtv.be/nl/contact in te vullen en dit in te dienen.

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een redelijke vergoeding aan te rekenen wanneer uw verzoek wordt geacht buitensporig te zijn.

Aanpassen en corrigeren van uw persoonsgegevens

Indien u aanpassingen of correcties wilt aanbrengen aan de gegevens, dan kunt u de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken dat te doen.

Verwijderen van uw persoonsgegevens

De volgende procedure wordt toegepast wanneer een verzoek om verwijdering van gegevens van een betrokkene binnenkomt bij IGTV:

 • De betrokkene dient de functionaris voor gegevensbescherming een schriftelijk verzoek om verwijdering van zijn persoonsgegevens te doen toekomen.
 • De functionaris voor gegevensbescherming zal de aard van het verzoek zonder onnodige vertraging beoordelen en zal nagaan welke gegevens volgens de vereisten van de AVG uit de database moeten worden verwijderd.
 • Als de persoonsgegevens zich in de applicatie bevinden en er geen uitzondering op de AVG-vereiste van toepassing is, zal de gegevensverwerker de persoonsgegevens binnen 30 kalenderdagen na het verzoek om verwijdering ervan uit de database van de applicatie/het systeem verwijderen. De functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene binnen 30 kalenderdagen schriftelijk op de hoogte stellen van de verwijdering.
 • Als de gegevensverwerker niet kan ingaan op het verzoek om verwijdering, dan zal de functionaris voor gegevensbescherming de betrokkene binnen 30 kalenderdagen schriftelijk op de hoogte stellen van de beslissing en de motivering daarvoor.

Alle door u voor verwijdering geselecteerde persoonsgegevens worden binnen 180 dagen volledig verwijderd van de back-ups.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven en promotie-e-mails

Indien u niet langer e-mails met nieuwsberichten of informatie over IGTV-events of -diensten wilt ontvangen, dan kunt u gebruikmaken van de uitschrijfknop of de hyperlink die in iedere nieuwsbrief of promotie-e-mail te vinden is. Na uitschrijving worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd. Deze verwijdering van gegevens heeft geen betrekking op informatie die de verwerkingsverantwoordelijke of de gegevensverwerker nodig hebben om u andere diensten waarom u ons hebt verzocht, te kunnen leveren.

Hoe kunt u instemmen?

Door in te stemmen met dit privacybeleid en door uw persoonsgegevens via deze website te verstrekken gaat u er als betrokkene uitdrukkelijk mee akkoord dat de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerkt voor de vermelde doeleinden.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke of de gegevensverwerker persoonsgegevens aan derden wil doorgeven, zal deze daartoe om een aanvullende instemming verzoeken. Dit heeft tevens betrekking op de verwerking van persoonsgegevens buiten de EU, zowel in landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij een adequate gegevensbescherming bieden als in landen waarvoor dat niet geldt. Indien dat vereist is, zal een overeenkomst inzake doorgifte van gegevens worden gesloten in overeenstemming met de contractbepalingen van besluit C(2010)593 van de Commissie betreffende modelcontractbepalingen krachtens artikel 26, lid 2, van richtlijn 95/46/EG).

Met wie kunt u contact opnemen?

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid of u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt afdwingen, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via:

IGTV
Kleinewinkellaan 14
1853 Strombeek-Bever